MISJA

Nasze Przedszkole wspiera rodziców w integralnym wychowaniu dzieci w duchu wartości chrześcijańskich wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Wykwalifikowana kadra i cała społeczność przedszkola dbają o serdeczną i rodzinną atmosferę, w której dzieci wychowywane są  w oparciu o piękno przekazywanych treści, patriotyzm i  szacunek dla tradycji.
Indywidualne podejście do dziecka pomaga nam odkryć jego zdolności, wspomagać w trudnościach i wychowywać do twórczej współpracy z innymi.
Wysoka jakość kształcenia, prymat zabawy i ruchu sprawia, że dzieci czują się u nas  bezpieczne i szczęśliwe.

WARTOŚCI

Wierzymy w miłośćdobro zasiane przez Boga w sercu każdego człowieka, by je z radościąwrażliwością przekazywał i pomnażał w sobie, w rodzinie i społeczeństwie. Chcemy, by każde dziecko wzrastało w świecie pięknaładu, czuło się kochane i akceptowane, by mogło z odwagą podejmować życiowe wyzwania i rozwijać się fizycznie, intelektualnie i duchowo.

WIZJA

Chcemy, by nasze przedszkole kształciło dzieci na wysokim poziomie, zarówno intelektualnie, fizycznie jak i duchowo, by odważnie i twórczo weszli w nowe obowiązki.

Pragniemy, by w naszym przedszkolu dzieci, rodzice i pracownicy tworzyli wspólnotę, w której mogą się rozwijać, wzrastać duchowo i współdziałać w oparciu o wiarę i najwyższe wartości, mając na względzie troskę o spójne wychowanie najmłodszego pokolenia.

Filar dydaktyczny

Cel strategiczny: Osiąganie najwyższej jakość nauczania

Cele operacyjne:
• Systematyczne szkolenia kadry
• Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci
• Podniesienie poziomu komunikacji dzieci
• Rozbudzanie zainteresowań dzieci i wykrywanie talentów 

Filar wychowawczy

Cel strategiczny: Wychowanie wg koncepcji pedagogicznej
bł. E. Bojanowskiego

Cele operacyjne:
• Kształtowanie postawy miłości Boga, siebie  i drugiego człowieka
• Rozbudzanie szacunku dla tradycji i kultury regionalnej
• Wspieranie integralnego rozwoju ciało – intelekt – dusza
• Wychowanie przez piękno otoczenia  i piękno przekazywanych treści

Filar współpracy z rodzicami

Cel strategiczny: Dążenie do spójności wychowania w domu i przedszkolu

Cele operacyjne:
• Poszerzenie oferty szkoleniowej i formacyjnej dla rodziców
• Angażowanie środowiska rodzinnego w życie przedszkola
• Wzmacnianie wzajemnej integracji rodziców
• Usprawnienie komunikacji rodzice – nauczyciele

Filar zarządzania

Cel strategiczny: Cała społeczność przedszkola dba o rozwój własny i rozwój placówki

Cele operacyjne:
• Zapewnienie bezpieczeństwa  i optymalnych warunków rozwoju dzieci i kadry
• Utworzenie zespołów zadaniowych wśród nauczycieli i rodziców
• Poszerzenie oferty formacyjnej i integracyjnej dla pracowników przedszkola
• Promowanie  przedszkola w środowisku