STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W STANIĄTKACH

Spis treści:

– Podstawy prawne

– Podstawowe pojęcia

Rozdział I. Nazwa i rodzaj przedszkola

Rozdział II. Cele i zadania przedszkola

Rozdział III. Organy przedszkola i ich kompetencje

Rozdział IV. Organizacja przedszkola

Rozdział V. Zasady odpłatności

Rozdział VI. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział VII. Prawa i obowiązki dziecka

Rozdział VIII. Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział IX. Zasady rekrutacji do przedszkola

Rozdział X. Postanowienia końcowe


Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

Podstawowe pojęcia:

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek im. Błog. Edmunda Bojanowskiego w Staniątkach.

2) Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Prowincja Krakowska,

3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć: kolegialny organ przedszkola realizujący statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki,

4) Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5) Podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć podstawę programową o której mowa w Ustawie „Prawo oświatowe”.


Rozdział I

NAZWA i RODZAJ PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Nazwa przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek im. Błog. Edmunda Bojanowskiego w Staniątkach

2. Adres przedszkola:

32 – 005 Niepołomice, Staniątki 9

3. Organ prowadzący:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej,
Prowincja Krakowska
31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 12

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje:

Małopolski Kurator Oświaty
31 – 752 Kraków, ul. Ujastek 1

5. Przedszkole, działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek które:

1) realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie,
3) przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w ustawie „Karta Nauczyciela” i ustawie „Prawo Oświatowe”.

6. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP NP.
Staniątki 9, 32-005 Niepołomice
tel. 012-281-80-70
REGON 122664033 NIP 6832004690

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki, a w szczególności wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola:

1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób wolniejszy lub przyspieszony.

5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

17. uczenie miłości do Boga i Ojczyzny poprzez budowanie poczucia przynależności dziecka do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju i Europy przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji:

1) budzenie postawy patriotyzmu m.in. zapoznawanie z historią
i symbolami narodowymi,
2) organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i religijnym,
3) rozwijanie wrażliwości moralnej, świadomości religijnej,
4) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych,
5) tworzenie warunków sprzyjających okazywaniu czynnej miłości Bogu
i bliźniemu,
6) tworzenie tradycji przedszkola.

18. Wychowanie religijne przedszkole realizuje poprzez:

1) codzienną wspólną modlitwę dzieci,
2) cotygodniową katechezę,
3) przybliżanie treści roku liturgicznego,
4) przygotowywanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świat,
5) kształtowanie postaw chrześcijańskich

19. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

1) prowadzenie obserwacji mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz możliwości psychofizycznych dzieci w tym zainteresowań i uzdolnień,
2) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy,
3) współpracę z psychologiem, pedagogiem i logopedą,
4) respektowanie orzeczeń, wskazań specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

20. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

1) tworzenie atmosfery miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,
2) uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
3) podtrzymywanie działań sprzyjających promocji i ochronie zdrowia,
4) organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zgodnie
z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów,
5) zachęcanie do wyrażania własnych myśli i uczuć.

21. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

1) troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka,
2) zapoznanie rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi,
3) rozmowy indywidualne, podczas których nauczyciel udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka,
4) spotkania, prelekcje i warsztaty dla rodziców,
5) prowadzenie zajęć otwartych,
6) włączanie rodziców do kształtowania u dzieci określonych wiadomości i umiejętności,
7) rozpoznawanie sytuacji społecznej każdego dziecka i organizowanie w miarę możliwości stałej lub doraźnej pomocy materialnej.

Inspiracją w zakresie realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego jest koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, której realizacja stanowi istotny wymiar tradycji wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. Wraz z podstawą programową wychowania przedszkolnego stanowi ona podstawę opracowania koncepcji pracy przedszkola.

 

§ 3

1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej w przedszkolu są zajęcia zaplanowane przez nauczyciela tz.: zajęcia grupowe i indywidualne z dziećmi, zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców, spontaniczna działalność dzieci: zabawy, prace dowolne oraz czynności samoobsługowe.

2. Sytuacje edukacyjne prowadzone w przedszkolu na kilku poziomach mają na celu osiągnięcie przez dziecko określonego standardu umiejętności.

3. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola we wszystkich grupach wiekowych wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej.

§ 4

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć na terenie oraz poza przedszkolem.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dziecka zabiegów lekarskich bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami.

1) w przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
2) w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub Siostra Dyrektor informuje rodziców o jego stanie. Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
3) w sytuacjach nagłych, nauczyciel lub Siostra Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

4. Za zgodą i odpłatnością rodziców, dzieci są ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków w agencji ubezpieczeniowej.

5. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

§ 5

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.

2. Zajęcia dodatkowe są finansowane przez rodziców

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Siostrę Dyrektor w porozumieniu z rodzicami.

4. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych określa ramowy rozkład dnia.

5. Zajęcia dodatkowe organizowane są na podstawie umowy zawartej między Siostrą Dyrektor a instytucjami lub osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.

Rozdział III.

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 6

1.Organami przedszkola są :

1) Dyrektor Przedszkola, zwana Siostrą Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

§ 7

1. Siostra Dyrektor, mianowana jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP., które powiadamia o mianowaniu Organ Nadzoru.

2. Siostra Dyrektor, kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz także wobec władz kościelnych.

3. Organ Prowadzący wyznacza osobę, która będzie zastępowała Siostrę Dyrektor na czas jej nieobecności w przedszkolu.

 

4. Zadania i kompetencje Siostry Dyrektor:

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) koordynuje opiekę nad dziećmi,

4) stwarza dzieciom optymalne warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

5) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny pracy,

6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy,

7) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia Organowi Prowadzącemu,

8) zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej,

9) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

10) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, niezgodne z przepisami prawa
i powiadamia o tym Organ Prowadzący oraz Organ sprawujący Nadzór Pedagogiczny. Organ sprawujący Nadzór Pedagogiczny w porozumieniu z Organem Prowadzącym, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego Nadzór Pedagogiczny jest ostateczne,

11) koordynuje współdziałanie Organów Przedszkola oraz zapewnia wymianę informacji między nimi,

12) współpracuje z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

13) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola,

14) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

15) kieruje polityką kadrową, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

16) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i Ppoż.,

17) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną,

18) zatwierdza opracowany przez nauczyciela program zajęć stałych oraz programy zajęć dodatkowych,

19) rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem,

20) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

21) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

22) zapewnia możliwości zapoznania się ze Statutem pracownikom przedszkola i rodzicom,

23) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

24) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących nauczania, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Siostra Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wiosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Siostra Dyrektor.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

6. Siostra Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

7. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) przygotowanie i zatwierdzenie projektu Statutu przedszkola lub jego zmiany,
2) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
po zaopiniowaniu przez rodziców,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
2) projekt planu finansowego placówki,
3) wnioski Siostry Dyrektor o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Siostry Dyrektor w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) wybrane do realizacji programy wychowania przedszkolnego oraz programy zajęć dodatkowych.

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Organu Prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez wyznaczonego nauczyciela.

13. Nieporozumienia i spory w Radzie Pedagogicznej rozstrzyga Siostra Dyrektor poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień,
3) mediacje,
4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

14. W sprawach nierozstrzygniętych przez Siostrę Dyrektor oraz w sprawach spornych między Siostrą Dyrektor a Radą Pedagogiczną, strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sporu do Organu Prowadzącego lub sprawującego Nadzór Pedagogiczny.

15. Rozstrzygnięcie Organu Prowadzącego przedszkole lub sprawującego Nadzór Pedagogiczny jest ostateczne.

16. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom dziecka.

Rozdział IV.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3) rodziców, określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku szkolnym, w którym dziecko kończy 5 lat.

3. Siostra Dyrektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Rodzice dziecka 2,5-letniego pisemnie uzasadniają prośbę o przyjęcie dziecka do przedszkola.

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza, co roku Organ Prowadzący.

4. Do przedszkola uczęszczają dzieci 3,4 i 5 letnie.

5. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych przedszkola może ulegać zmianie.

 

§ 11

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzone jest w ciągu pięciu godzin dziennie.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

5. Organizację zajęć dodatkowych ustala Siostra Dyrektor w porozumieniu z rodzicami, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

6. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:

1) 3 – 4 latków – ok. 15 minut,
2) 5 latków – ok. 30 minut.

§ 12

1. Ramowy rozkład dnia opracowuje i zatwierdza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Siostra Dyrektor z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i oczekiwań rodziców oraz zasad higieny zdrowia i organizacji pracy.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 13

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Siostrę Dyrektor.

2. Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący,

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę dzieci,
2) liczbę oddziałów,
3) liczbę pracowników ogółem,
4) liczbę nauczycieli,
5) ogólną liczbę godzin,
6) tygodniowy wymiar zajęć z religii.

§ 14

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, przez cały rok szkolny od 1 IX do 31VIII, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący:

– przerwy wakacyjnej
– przerwy w okresie ferii zimowych
– przerwy świątecznej 24.12 – 01.01
– Wielki Czwartek
– Wielki Piątek

 

2. Zajęcia w przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00 Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin.

3. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani przez Siostrę Dyrektor lub nauczycieli przedszkola.

§ 15

1. Organizację wyjść poza teren przedszkola określa przedszkolny Regulamin wycieczek i spacerów.

§ 16

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) sale z niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć dydaktyczno – opiekuńczych
2) zaplecze higieniczno – sanitarne
3) szatnię
4) plac zabaw

Rozdział V.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 17

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w liczbie 5 godzin dziennie.

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Organ Prowadzący.

3. Działalność przedszkola finansowana jest przez:

1) Urząd Miasta w Niepołomicach, w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta. Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega rozliczeniu,
2) rodziców w formie stałych opłat.

4. Na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane dotacje, dary oraz dowolne datki.

5. W przedszkolu mogą być stosowane ulgi i okresowe zwolnienia z odpłatności,
w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej dziecka. O udzieleniu ulgi lub zwolnieniu
z odpłatności decyduje Siostra Dyrektor.

6. Dziecko może korzystać w przedszkolu z trzech posiłków :

– śniadanie
– obiad
– podwieczorek

7. Dzienna stawka żywieniowa, uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ustalana jest przez Siostrę Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

8. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala Siostra Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot pieniędzy za wyżywienie, po zgłoszeniu nieobecności dziecka kadrze pedagogicznej.

Rozdział VI.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 18

1. Wszyscy pracownicy przedszkola zatrudniani są na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy.

2. Nauczyciele, korzystają z uprawnień określonych w ustawie Karta Nauczyciela.

3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania i odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez przedszkole.

4. W pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi, uwzględnia chrześcijański system wartości przekazywany przez Kościół Katolicki oraz wskazania zostawione przez Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek bł. Edmunda Bojanowskiego.

5. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i przedstawia do zatwierdzenia Siostrze Dyrektor.

6. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu.

7. Nauczyciel realizując swoje zadania odpowiedzialny jest za jakość i efekt pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej.

8. W swoich działaniach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i kształtowanie postawy moralnej.

§ 19

1. Do zadań nauczycieli należy :

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu, poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp..

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie
z obowiązującym programem w rytmie miesięcznym, dwutygodniowym lub innym, zaproponowanym i przyjętym przez Radę Pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

3) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z przydziałem czynności.

4) otoczenie indywidualną opieką każdego dziecka, wspieranie jego rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań.

5) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

6) stosowanie twórczych metod nauczania i wychowania, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

7) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki, wychowania i nauczania dzieci w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
2) ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka w domu i w przedszkolu,
3) włączenia rodziców w działalność przedszkola.

8) przestrzeganie prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

9) organizowanie w ciągu roku spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

10) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną, w miarę możliwości eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samodoskonalenie.

12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń.

13) realizacja zaleceń Siostry Dyrektor i osób kontrolujących.

14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

15) realizacja stałych dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

16) realizacja innych zadań zleconych przez Siostrę Dyrektor, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

17) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, katolickim, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

§ 20

Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Siostry Dyrektor, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie dydaktyczno – opiekuńczym min. poprzez:

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu,
2) usuwanie lub zgłaszanie Siostrze Dyrektorowi zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

3. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,
2) przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.,
3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

4. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Siostra Dyrektor w przydziale czynności na danym stanowisku pracy.

6. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych osobowych stanowiących dobro osobiste dziecka i jego rodziców.

7. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się według Kodeksu Pracy.

Rozdział VII.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 22

1. Dziecko, w czasie pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem, ma prawo do warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i dobre samopoczucie oraz pełny i harmonijny rozwój jego osobowości.

2. Każde dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) własnego tempa rozwoju,
5) kontaktu z rówieśnikami i prawa wyboru towarzysza zabaw,
6) poszanowania własności,
7) pełnego przygotowania do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu pokoju, wartości chrześcijańskich, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.

§ 23

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) przestrzegać zasad życia społecznego,
2) podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom,
3) szanować prace innych dzieci,
4) przestrzegania wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno,
5) respektowania poleceń nauczycieli, w szczególności, kiedy służą one ogólnemu dobru i bezpieczeństwu dzieci.

§ 24

1. Siostra Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola gdy:

1) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole i wyżywienie,
2) uzyska opinię specjalisty stwierdzającą, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym.

§ 25

1. W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa rodzice lub inne osoby przez nich pisemnie upoważnione oraz nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowania obowiązujących w przedszkolu zasad określających zakres ponoszonej przez nich odpowiedzialności w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.

2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się według następujących zasad:

1) dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 7.00- 8.30
2) rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela. Za dzieci pozostawione na terenie przedszkola, ale nie przekazane pod opiekę nauczycielowi przedszkole nie odpowiada,
3) dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe, w wypadku podejrzeń nauczyciela o chorobie dziecka ma on prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka,
4) po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakt z innymi dziećmi.

3. Przy odbiorze dziecka z przedszkola obowiązują następujące zasady:

1.1) dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione przez rodziców do godz. 17.00,
1.2) w przypadku ograniczenia bądź pozbawienia praw rodziców do odbioru dziecka, ograniczenie takie winno być potwierdzone odpowiednim postanowieniem sądu,
1.3) pisemnie upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby inne niż rodzice przechowuje się w dokumentacji przedszkola,
1.4) upoważnienia dokonuje się na druku wydanym przez Siostrę Dyrektor, który musi być podpisany przez rodzica. Upoważnienie ważne jest przez jeden rok szkolny,
1.5) w razie jednorazowej sytuacji odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru dziecka w danym dniu,
1.6) na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem,
1.7) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jeżeli osoba znajdująca się w takim stanie domaga się wydania dziecka lub odbierze dziecko mimo sprzeciwu, Siostra Dyrektor powiadamia Policję,
1.8) w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 7, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę, w tym celu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, z inną upoważnioną przez rodziców osobą, a w razie potrzeby powiadamia Policję.

Rozdział VIII.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 26

1. Między rodzicami i przedszkolem istnieje współpraca w sprawach dotyczących wychowania i nauczania dzieci.

2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Siostrą Dyrektor, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem,
3) organizacja tygodnia adaptacyjnego dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców,
4) organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i rodziców,
5) zajęcia otwarte i warsztaty.

 

§ 27

1. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
3) pomocy w kontaktach ze specjalistami,
4) wnioskowania i wyboru zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola Organowi Prowadzącemu i sprawującemu Nadzór Pedagogiczny.

 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :

1) przestrzeganie niniejszego Statutu,
2) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
3) przyprowadzanie i punktualne odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
6) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia,
7) informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerów telefonów kontaktowych itp.

3. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 10 dni, po każdej chorobie zakaźnej, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdrowiu dziecka, zezwalającego na kontakt z innymi dziećmi.

§ 28

1. Pełniąc funkcję wspierającą rodzinę przedszkole pomaga dziecku i jego rodzicom w integracji i współpracy ze środowiskiem.

2. W miarę możliwości, w przedszkolu organizowana jest pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki lub innych przyczyn.

3. Pomoc materialna o której mowa w ust. 2 może mieć w szczególności następujące formy:

1) rzeczową,
2) całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat,
3) pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony administracji samorządowej,
4) pomocy charytatywnej ze strony instytucji kościelnej,
5) pomocy zorganizowanej w ramach wspólnoty przedszkola.

4. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmowane są inicjatywy kształtujące „wyobraźnię miłosierdzia” oraz postawę „bycia dla drugich”.

Rozdział IX.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 29

1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie oferty umieszczonej w widocznym miejscu przy wejściu do przedszkola.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona Siostrze Dyrektor.

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż ilość posiadanych miejsc, Siostra Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci ),
2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6) dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez przedszkole,
7)rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola,
8)rodzeństwo absolwentów przedszkola,

5. Siostra Dyrektor może odstąpić od powołania komisji, o której mowa
w pkt.3, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola jest
mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje przedszkole.

6. Decyzję przyjęcia nowego dziecka do przedszkola w ciągu roku podejmuje Siostra Dyrektor.

7. Zebranie Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany
jest w dokumentacji przedszkola.

8. Protokoły z posiedzenia komisji udostępniane są Organowi Prowadzącemu przedszkole.

Rozdział X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Przedszkole stanowi statutową niegospodarczą działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. jako Organu Prowadzącego przedszkole ( por. art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 7.IX.1991 r. Nr 26, poz.113 ).

§ 31

1. Zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola nieuregulowane niniejszym Statutem określają wewnętrzne procedury, regulaminy i zarządzenia.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) udostępnienie Statutu przez Siostrę Dyrektor zainteresowanym osobom,
2) zapoznanie rodziców z postanowieniami Statutu na zebraniach inaugurujących rok przedszkolny.

 

 

§ 33

1. Prawo do zmiany Statutu, wprowadzania zmian w Statucie należy do Rady Pedagogicznej.

2. Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z ustawą: „ O systemie oświaty”, ustawą „Prawo Oświatowe”, ustawą „Karta nauczyciela” , przepisami wykonawczymi oraz z chrześcijańskim systemem wartości.